Điều khoản & Dịch vụ

Chào mừng đén với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của Digibank.vn với bạn liên quan đến trang web này.Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ ‘Digibank.vn’ hoặc ‘chúng tôi’ hoặc ‘we’ hoặc ‘Nhà xuất bản’ đề cập đến thương hiệu được sử dụng bởi The Insight Consulting Group Pte Ltd, chủ sở hữu của trang web và được kết hợp tại Cộng hòa Singapore. Thuật ngữ ‘you’ đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

1. Nội dung của các trang của trang web này là dành cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân phi thương mại. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

2. Chúng tôi cũng không phải bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Bạn thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào đến mức tối đa được luật pháp cho phép.

3. Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn chịu rủi ro của bạn, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Nó sẽ là trách nhiệm của riêng bạn để đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn thông qua trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

4. Tùy thuộc vào những gì được nói bên dưới, bạn có thể tải xuống, xem, in, sao chép trên đĩa cứng của máy tính (chứ không phải photocopy) và sử dụng tài liệu trên trang web cho mục đích phi thương mại cá nhân của riêng bạn hoặc nhằm mục đích tăng cường các kỹ năng, kiến thức và hiểu biết cần thiết trong ngành bảo hiểm và các hoạt động liên quan đến bảo hiểm. Bạn có thể không có thỏa thuận trước bằng văn bản của Nhà xuất bản:

a. Tạo một cơ sở dữ liệu (điện tử hoặc bằng cách khác) có chứa tài liệu được tải xuống hoặc lấy từ trang web;;
b. Xóa thông báo bản quyền hoặc thương hiệu khỏi bất kỳ bản sao nào của bất kỳ tài liệu nào được thực hiện theo các điều khoản này;;
c. Tham khảo, trích dẫn hoặc sửa đổi bất kỳ tài liệu nào thu được từ Trang web.;

5. Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu của, được cấp phép cho chúng tôi hoặc tham khảo tài liệu của bên thứ ba. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

6. Việc sử dụng trái phép trang web này có thể làm phát sinh một yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một hành vi phạm tội hình sự.

7. Theo thời gian, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

8. Việc bạn sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đó đều phải tuân thủ luật pháp Cộng hòa Singapore.

9. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký hoặc người đăng ký, bạn không được phép chia sẻ tên người dùng và mật khẩu của mình với bất kỳ ai khác. Mật khẩu là để sử dụng cho một người. Chia sẻ mật khẩu có nghĩa là một bản sao nội dung của chúng tôi sau đó có thể được thực hiện bởi một người không được phép làm như vậy. Chia sẻ mật khẩu là vi phạm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và có khả năng dẫn đến vi phạm bản quyền.

10. Nhà xuất bản có quyền bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì để xóa khỏi các trang trên Trang web bất kỳ tài liệu nào được đăng tải, tải lên, gửi qua email hoặc gửi cho bạn mà không thông báo trước cho bạn và Nhà xuất bản sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc loại bỏ vật liệu đó.

11. Tên, hình ảnh và biểu tượng xác định Nhà xuất bản hoặc bên thứ ba và sản phẩm và dịch vụ của họ là nhãn hiệu độc quyền của Nhà xuất bản và / hoặc có thể là nhãn hiệu độc quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng các nhãn hiệu này có thể là vi phạm quyền đối với các nhãn hiệu đó và Nhà xuất bản bảo lưu tất cả các quyền thực thi các quyền đó mà nó có thể có.

12. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin do Nhà xuất bản cung cấp và các nhân viên của nó trong các trang này, nội dung của trang web chỉ phản ánh ý kiến của các nhà văn và tác giả, họ mang tính cá nhân. thay đổi theo thời gian. Bạn có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các sự kiện và ý kiến có liên quan được đưa ra trên trang web trước khi tham gia vào bất kỳ cam kết nào dựa trên chúng.

13. Digibank.vn không chịu trách nhiệm về các nhận xét hoặc thông tin được đăng bởi bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào có thể vi phạm quyền của bên thứ ba sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày sau khi thông báo và chứng minh rằng các quyền đó đã bị vi phạm.

14. Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn. Xin lưu ý rằng bằng cách gửi nội dung đến Digibank.vn, bao gồm mọi sự kiện, hội thảo trên web hoặc bài đánh giá, bạn cấp cho Digibank.vn quyền sử dụng, sao chép và xuất bản nhận xét của bạn theo quyết định của chúng tôi.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Digibank.vn cung cấp thông tin và trong khi chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin và sửa chữa, chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ hình thức nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính sẵn có liên quan đến trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa có liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào mà bạn đặt vào những thông tin như vậy đều hoàn toàn chịu rủi ro.

Nhà tài trợ của chúng tôi không chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến được thể hiện trên trang web này.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc gián tiếp hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Digibank.vn. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Digibank.vn không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm đối với, trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi