NỀN KINH TẾ KỸ THUẬT SỐ VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ VỚI CHÂU Á

Nền kinh tế kỹ thuật số: Nó là gì và nó có thể biến đổi châu Á như thế nào?

Nền kinh tế kỹ thuật số đề cập đến một loạt các hoạt động kinh tế sử dụng thông tin và kiến thức được số hoá làm yếu tố chính của sản xuất. Internet, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, fintech và các công nghệ kỹ thuật số mới khác được sử dụng để thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ thông tin kỹ thuật số và chuyển đổi các tương tác xã hội. Số hóa của nền kinh tế tạo ra lợi ích và hiệu quả khi công nghệ kỹ thuật số thúc đẩy sự đổi mới và cơ hội việc làm nhiên liệu và tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế kỹ thuật số cũng thấm nhuần mọi khía cạnh của xã hội, ảnh hưởng đến cách mọi người tương tác và mang lại những thay đổi xã hội rộng lớn. 

 Các công nghệ tài chính cũng đã đưa ra những cách thức mới để cung cấp các dịch vụ tài chính ở châu Á, đặc biệt trong việc tạo điều kiện thanh toán và cho vay; nó thúc đẩy sự bao gồm tài chính ở nhiều nước đang phát triển ở châu Á. Cho vay dựa trên Fintech ở châu Á đạt 102,8 tỷ đô la trong năm 2015 trong khi sự gia tăng công nghệ tiếp tục cải thiện hiệu quả của hệ thống thanh toán và củng cố vị thế của Châu Á là thị trường thanh toán lớn nhất trên thế giới. Hơn nữa, các công nghệ thông tin và truyền thông số hóa, nối mạng và thông minh (ICT) cho phép các hoạt động kinh tế hiện đại linh hoạt hơn, nhanh nhẹn và thông minh hơn. 

Nền kinh tế kỹ thuật số có tiềm năng thay đổi hoàn toàn môi trường xã hội và các hoạt động kinh tế của châu Á. Nó đã trải qua sự tăng trưởng cao, đổi mới nhanh chóng và ứng dụng rộng rãi cho các lĩnh vực kinh tế khác. Tuy nhiên, bất chấp những cơ hội lớn của nền kinh tế kỹ thuật số, châu Á vẫn chưa nhận thức đầy đủ tiềm năng khai thác công nghệ kỹ thuật số để phát triển bền vững, do (trong số những người khác) cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin kém, phát triển kỹ năng không đầy đủ và các rào cản kinh tế xã hội. dân số tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số.

Digibank image and text block

The digital economy refers to a broad range of economic activities that use digitized information and knowledge as key factors of production. The internet, cloud computing, big data, Fintech, and other new digital technologies are used to collect, store, analyze, and share information digitally and transform social interactions. The digitization of the economy creates benefits and efficiencies as digital technologies drive innovation and fuel job opportunities and economic growth. The digital economy also permeates all aspects of society, influencing the way people interact and bringing about broad sociological changes.

Financial technologies have also given rise to new ways of delivering financial services in Asia, particularly in facilitating payment and lending; it promotes financial inclusion in many developing Asian countries. Fintech-based lending in Asia reached $102.8 billion in 2015 while the proliferation of technologies further improved the efficiency of the payments system and strengthened Asia’s position as the largest payments market in the world. Further, digitized, networked, and intelligent information and communications technologies (ICTs) enable modern economic activities to be more flexible, agile, and smart.

The digital economy has the potential to radically change the social environment and economic activities of Asia. It is already experiencing high growth, rapid innovation, and broad application to other economic sectors. However, despite the vast opportunities presented by the digital economy, Asia has not yet fully realized the potential of harnessing digital technology for sustainable development, due to (among others) poor ICT infrastructure, inadequate skills development, and socioeconomic barriers that prevent much of Asia’s population from engaging in the digital economy.

https://www.adb.org/news/events/understanding-digital-economy-what-it-and-how-can-it-transform-asia