Editor
tháng 7 2019

thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng điện tử từ năm 2020

THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC GẮN CHIP ĐỂ LƯU GIỮ THÔNG TIN, NHẬN DIỆN NGƯỜI BỆNH BẰNG KHUÔN MẶT